CAŁA EWOLUCJA

Kiedy okazuje się, że rozróżnienie między korą starą i nową jest nieuzasadnione, cała teoria ewolucji mózgu u ssaków zostaje postawiona na głowie. W rezultacie cała ewolucyjna podstawa koncepcji płatu limbiczne­go, węchomózgowia, mózgu wegetatywnego i układu limbicznego staje się podejrzana Wedle innego poglądu układ limbiczny moż­na zdefiniować na podstawie jego połączeń z podwzgórzem. W koń­cu to ten fakt doprowadził MacLeana do kory przyśrodkowej. Jed­nak korzystając z nowszych, doskonalszych metod wykazano, że podwzgórze ma połączenia z wszystkimi poziomami układu nerwo­wego, w tym z korą. Jeśli zatem przyjmiemy za cechę wyróżniającą układu limbicznego jego połączenia z podwzgórzem, to wówczas trzeba przyjąć, że obejmuje on cały mózg, co nie jest zbyt pomocne w próbach jego określenia.MacLean proponował również, by obszary wchodzące w skład układu limbicznego rozpoznawać na podstawie ich udziału w kie­rowaniu funkcjami wegetatywnymi.