EWOLUCYJNE UDOSKONALENIA

Ewolucyjne udoskonalenia naszej zdolności żywie­nia przekonań niekoniecznie poprawiają nasze oddychanie. Wpraw­dzie mogą na to wpływać, ale nie muszą.Oddychanie i wiara w coś (przekonania) są z pewnością zupełnie odmiennymi funkcjami, w których pośredniczą różne obszary móz­gu. Oddychaniem kieruje rdzeń przedłużony, owa stacja energe­tyczna znajdująca się u podstawy mózgu, natomiast przekonania powstają w korowym domku. Przeciwstawianie sobie tych dwóch procesów nie jest specjalnie interesującym zajęciem.  Rozpatrzmy więc funkcje, które są bardziej do siebie podobne, takie jak różne emocje. Czy zmiany w zdolności wykrywania za­grożenia i reagowania na nie pomagają nam w życiu miłosnym albo bardziej uodparniają na złość i depresję? Mogłyby, zwłaszcza gdyby istniał w mózgu ogólny układ emocjonalny, układ, który zaj­mowałby się funkcjami emocjonalnymi i pośredniczyłby we wszyst­kich tych funkcjach.