OBJĘCIE UKŁADEM

Układ ten obejmuje korę wzrokową, ale również inne okolice, które pośredniczą w przekazie informacji od oka do mózgu i na koniec do tej jego części, która zwana jest korą wzrokową. Zresztą sama kora wzro­kowa jest skomplikowaną strukturą, składającą się z wielu podre- gionów i podsystemów, z których każdy przyczynia się w jedyny w swoim rodzaju sposób do aktu widzenia. Uszkodzenie którego­kolwiek miejsca drogi, którą wędrują impulsy od oka aż do kory wzrokowej, gdzie poddawane są ostatecznej obróbce, może upoś­ledzić, a nawet zniszczyć zdolność widzenia, podobnie jak pęknię­cie czy usunięcie dowolnego ogniwa łańcucha prowadzi do jego ro­zerwania.Krótko mówiąc, okolice mózgu pełnią różne funkcje ze wzglę­du na układy, których są częściami. Same funkcje są natomiast raczej właściwościami zintegrowanych układów niż odizolowa­nych od reszty okolic mózgu. W tym sensie prawda leży gdzieś w połowie drogi między koncepcjami Galla i jego przeciwników, ale bardziej przechyla się na jego stronę.