SKŁONNOŚĆ DO ODDZIAŁYANIA

Chociaż często mówimy o mózgu tak, jak gdyby miał jakąś funk­cję, to w istocie sam w sobie mózg nie pełni żadnej funkcji. Jest zbiorem układów, czasami zwanych modułami, z których każdy ma inne funkcje. Nie ma równania, które po wprowadzeniu w miejsce zmiennych funkcji wszystkich tych odmiennych układów dałoby w wyniku dodatkową funkcję, zwaną funkcją mózgu.Ewolucja ma skłonność do oddziaływania raczej na poszczególne moduły i ich funkcje niż na mózg jako całość. Istnieją na przykład dowody, że konkretne przystosowania mózgu leżą u podłoża pew­nych zdolności, takich jak zdolność uczenia się śpiewu u ptaków, za­pamiętywanie żerowiska u przeżuwaczy, różnice między płciami oraz preferencje do używania prawej lub lewej ręki i zdolności języ­kowe u ludzi. Prawdą jest, że czasami ewolucja może działać glo­balnie, zwiększając — powiedzmy — wielkość całego mózgu, ale ogólnie biorąc, większość zmian ewolucyjnych w mózgu dokonuje się na poziomie poszczególnych modułów. Moduły te odpowiedzial­ne są za takie skomplikowane czynności psychiczne jak myślenie czy posiadanie przekonań, ale również za funkcje tak przyziemne jak oddychanie.