UDZIAŁ W FUNKCJACH EMOCJONALNYCH

Według drugiego wyjaśnienia teoria ta utrzymuje się nadal dla­tego, że nie jest całkowicie błędna — niektóre obszary układu lim­bicznego mają udział w funkcjach emocjonalnych. Ponieważ jednak układ limbiczny jest zwartym, ściśle wewnętrznie powiązanym po­jęciem (chociaż nie zwartym, ściśle powiązanym i dobrze określo­nym układem w mózgu), dowody na to, że jeden obszar limbiczny bierze udział w jakimś procesie emocjonalnym, bywają często uogól­niane dla uprawomocnienia tezy, zgodnie z którą w procesy emocjo­nalne zaangażowany jest cały układ limbiczny. Na tej samej zasa­dzie dowody na udział układu limbicznego w jednym procesie emo­cjonalnym są często uogólniane na wszystkie takie procesy. Poprzez tego rodzaju słabo uzasadnione skojarzenia zaangażowanie kon­kretnego obszaru limbicznego w bardzo konkretny proces emocjo­nalny staje się potwierdzeniem poglądu, zgodnie z którym układ limbiczny tożsamy jest z mózgiem emocjonalnym.