WYRAŻANIE EMOCJI

W Wyrażaniu emocji u człowieka i zwierząt stawiał Darwin tezę, że „główne działania ekspresyjne, przejawiane przez człowie­ka i zwierzęta niższe, są obecnie wrodzone albo dziedziczne, to znaczy nie są u jednostki zachowaniami wyuczonymi” . Dowodem wrodzonego charakteru sposobów wyrażania emocji jest według niego podobieństwo ich przejawów zarówno w obrębie poszczegól­nych gatunków, jak i między nimi. Darwin był pod szczególnym wrażeniem tego, że cielesne przejawy emocji (zwłaszcza poja­wiające się na twarzy) są podobne u ludzi na całym świecie, bez względu na rasę i dziedzictwo kulturowe. Wskazywał również, że w taki sam sposób wyrażają emocje osoby niewidome od urodzenia, które przecież nigdy nie miały okazji nauczyć się poruszania odpo­wiednich mięśni poprzez obserwację innych osób, oraz bardzo małe dzieci, które też pozbawione były okazji opanowania tych za­chowań w drodze naśladownictwaDarwin zgromadził mnostwo różnego rodzaju przykładów ciele­snych objawów emocji, które podobne są u różnych gatunków.