ZDOLNOŚĆ WYKRYWANIA ZAGROŻENIA

Z pewnoś­cią moglibyśmy stworzyć wyjaśnienie, dlaczego dobre i złe samopo­czucie psychiczne mogło mieć dobroczynny wpływ na przetrwanie naszych przodków i ich przodków, a zatem dlaczego mógł się wy­kształcić uniwersalny układ emocjonalny. Przekonaliśmy się jed­nak , że próby odkrycia jednego, ujedno­liconego układu emocji w mózgu nie były zbyt udane. Jest wprawdzie możliwe, że taki układ istnieje, a uczeni nie zdołali go dotychczas odnaleźć z powodu braku szczęścia czy inteligencji, ale osobiście uważam, że nie jest to przypadek tego rodzaju. Jest bar­dziej prawdopodobne, że próby odkrycia ogólnego układu emocjo­nalnego zawiodły, ponieważ układ taki nie istnieje. W różnych emocjach pośredniczą różne sieci połączeń mózgowych, różne moduły, a ewolucyjne zmiany w jednej z tych sieci niekoniecznie oddziałują bezpośrednio na pozostałe. Mogą one oczywiście wpły­wać na inne sieci pośrednio — zwiększona zdolność wykrywania zagrożenia i bronienia się przed nim sprawia, że zostaje nam wię­cej czasu i energii na romanse — ale jest to zupełnie inna sprawa.